12/6/2567 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ภายใต้การบริหารงานของ
เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้แทนชุมชน และผู้แทนครู
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน
ทั้งนี้นางญาณิศา นวลแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
รายงานการดำเนินงานของโรงเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการ, บริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
————————————-
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2567
การฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว-การเดินสวนสนาม