13 มิถุนายน 2567พิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567

⚜️พิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES⚜️
ประจำปีการศึกษา 2567
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดพิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567
โดยมี ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
เป็นประธานมอบให้แก่ ประธานสีตามลำดับ
การมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES เป็นพิธีการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ประธานสี และเป็นสัญลักษณ์ให้กับทุกๆสี
เพื่อให้นักเรียนทุกคน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกัน
เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าชิงชัย
ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สำหรับรายชื่อประธาน และรองประธาน กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES
ประจำปีการศึกษา 2567
ได้แก่
⛹️‍♀️ประธานกีฬา : นางสาวปาริมา สินอำพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
⛹️‍♀️รองประธานกีฬา : นางสาวพิชชาพร จิตต์ไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายชื่อแม่สี พ่อสี และประธานสี แต่ละพฤกษามี ดังนี้
ลีลาวดีเหลืองศิริมงคล
– แม่สี ครูปาริฉัตร วัจนลักษณ์
– พ่อสี มาสเซอร์สุริยัน กะรัตน์
– ประธานสี นางสาวภัทรธิดา หาญนาดง นักเรียนชั้น ม.6
ลีลาวดีม่วงฟ้าประทาน
– แม่สี ️ครูชลิตา สายปรีชา
– พ่อสี มาสเตอร์กิตติ จิระสถิตย์
– ประธานสี นางสาวชองมี เปียน นักเรียนชั้น ม.6
ลีลาวดีส้มชโลธร
– แม่สี ️ครูอมรรัตน์ วังสาร
– พ่อสี มาสเตอร์ชูชาติ คงสีดา
– ประธานสี นางสาวณัฐริฏา สำเภาทอง นักเรียนชั้น ม.6
ลีลาวดีชมพูบรรณการ
– แม่สี ️ครูฐิติพร หงส์พันธ์
– พ่อสี มาสเตอร์เกรียงไกร ยอดแก้ว
– ประธานสี นางสาวพิชชาภา จันทริศิลป์ นักเรียนชั้น ม.6
——————————————-
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู แผนกปฐมวัย
13 มิถุนายน 2567พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน