14 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เป็นสนามสอบ
การทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566
 
และได้รับความกรุณาตรวจเยี่ยมสนามสอบ
โดย นางสาวนภนัฏ นวลใย รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
และ นางสาวรัตนอาภา อัตโตหิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
การจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ อาคาร WISDOM โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
 
 
15 กุมภาพันธ์ 2567 ทดลองระบบการทดสอบO-NET ชั้นม.6
12-13 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก