15 กุมภาพันธ์ 2567 ทดลองระบบการทดสอบO-NET ชั้นม.6

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จัดเตรียมความพร้อม

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET ชั้นม.6 ระบบออนไลน์

โดยจัดเตรียม ห้องทดสอบ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ทดสอบ

และ ผู้ดูแลประจำห้องสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566
14 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT)