21 มิถุนายน 2567 การทดสอบวัดความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ CEFR

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567
🇬🇧กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
⚜️โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์⚜️
จัดการทดสอบวัดความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ🇬🇧
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน CEFR โดยสถาบันสอนภาษา iStudy Education Language School
โดยมีการทดสอบทักษะการอ่านและการฟัง ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 678 คน
ทางโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทางภาษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
———————————–
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การกราบผู้ใหญ่
14 มิถุนายน 2567นักเรียนชั้น ป.4 เรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพสัตว์น้ำท้องถิ่น