25พฤษภาคม2567การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
– ระดับชั้น ระดับปฐมวัย เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ หอประชุม ST.PETER
โดยมี ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยคณะบริหาร และครูประจำชั้น
ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน
และหารือเกี่ยวกับแผนการเรียนการสอนในอนาคต
ภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญดังนี้
– นโยบายการดำเนินการของโรงเรียนและแนวทางการศึกษาใหม่ๆ
– ผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน
– นางสาวพริษฐ์พร สวัสดีมงคล ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ “เซนต์ปอลฯ เส้นทางสู่ความสำเร็จ”
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาส
ที่ผู้ปกครองจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลาน
—————————————————————–
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
– ระดับชั้นประถมศึกษา เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ หอประชุม ST.PETER
โดยมี ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยคณะบริหาร และครูประจำชั้น
ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน
และหารือเกี่ยวกับแผนการเรียนการสอนในอนาคต
ภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญดังนี้:
– นโยบายการดำเนินการของโรงเรียนและแนวทางการศึกษาใหม่ ๆ
– ผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน
– แพทย์หญิง เพชรรัตน์ แซ่ว่อง ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ “เซนต์ปอลฯ เส้นทางสู่ความสำเร็จ”
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นโอกาสที่ผู้ปกครองจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลาน
 
26พฤษภาคม2567การประชุมผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา
24 พฤษภาคม 2567 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา2567