26 มิถุนายน 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2567
(1 กรกฎาคม ของทุกปี) พร้อมด้วย เซอร์เบอร์นาดีน
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
2. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร
องค์พระประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเสียสละ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ
มีสำนึกที่ดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4. แสดงความพร้อมเพรียงของกองเนตรนารี
ในพิธีสวนสนาม และส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ณ สนามพอลลิเนียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
****************************************
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
 
26 มิถุนายน 2567 กิจกรรม“วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่”
24-25 มิถุนายน 2567 การรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงาน DEPA