27 มิถุนายน 2567 วจนพิธีกรรมสมโภชท่านนักบุญเปโตรและท่านนักบุญเปาโล

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567
งานส่งเสริมความเชื่อ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดวจนพิธีกรรม
สมโภชท่านนักบุญเปโตรและท่านนักบุญเปาโล
โดย คุณพ่อยอแซฟพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว
จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
 
พร้อมด้วย
ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียน ร่วมในพิธี
 
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดเกียรติท่านนักบุญทั้งสอง
ผู้เป็นเสาหลักของพระศาสนจักรในยุคแรก
และเป็นพิเศษสำหรับท่านนักบุญเปาโล
ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 
คำสอนของท่านนักบุญทั้งสองเปรียบดังตะเกียง
หรือดวงไฟที่ลุกโชติช่วงสองดวง ที่ส่องสว่างความเชื่อ
ในองค์พระเยซูคริสต์ เพื่อนำเราทุกคนไปสู่หนทางที่ดีงาม
และหนทางสวรรค์ในภายภาคหน้า
 
ในการนี้คุณพ่อ ประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน
ในการนำคำสอนของท่านนักบุญเปาโลมาปรับใช้
ว่า นักเรียนทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
เมื่อนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรก็แสดงออกได้ถึง
การเป็นลูกเซนต์ปอลคอนแวนต์ เป็นนักเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ที่น่ารักในทุกด้านทุกมิติ ทั้งการปฏิบัติตนเป็นเด็กที่มีคุณธรรม
ปฏิบัติตนด้วยความรัก ตามคำสอนของท่านนักบุญเปาโล
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ของสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นสมกับคำว่า
” BE ALL TO ALL : เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน “
**************************************
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
28 มิถุนายน 2567 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปากนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
26 มิถุนายน 2567 กิจกรรม“วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่”