3 กรกฎาคม 2567 โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567
โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
ด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก
ภายใต้แผนปฏิบัติการวิจัยศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้เข้ามาให้ความรู้ เรื่อง การเก็บรวมรวม
และจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออก
และได้จัดกิจกรรม ทดสอบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
(E-Learning)
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน
ตั้งแต่เวลา 08:00-10:00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INNOVATIVE STUDIO
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
*****************************************
โดยมี คุณครูนฤพัชร มิลังค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คุณครูฤทัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คุณครูเบญจมาศ เสคะสูตร หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
และคุณครูศิริพร เนื่องจำนงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
เป็นผู้ให้การต้อนรับ..
 
 
 
 
" ๔ กรกฎาคม "วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
1 กรกฎาคม 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ