13 มิถุนายน 2567พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

⚜️พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน⚜️
📝ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
💫แผนงานจัดรับวุฒิบัตรนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โดยมี ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
เป็นประธานการมอบเกียรติบัตร
ร่วมด้วยคณะเซอร์และคณะคุณครู มอบเกียรติบัตรนี้ให้แก่นักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
💫โดยมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ดังนี้
เกียรติบัตรคนดีศรีเซนต์ปอล 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านอภิบาลและแพร่ธรรม ด้านวิชาการและด้านกิจการนักเรียน
รางวัลดังนี้
🌟1.เกียรติบัตรนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
🌟2.เกียรติบัตรนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
🌟3.เกียรติบัตร SPC สภานักเรียนจิตอาสา
🌟4.เกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง
มีนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรจำนวน 345 คน
โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ดำเนินสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
✨การมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ
ของตนเอง ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้นักเรียนมีความพากเพียรจนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
✨พิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นที่น่าประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้นักเรียนทุกคนในการพัฒนาตนเอง
และตั้งใจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
———————————
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
13 มิถุนายน 2567พิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567
13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2567