31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30-13.30 น.
ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ
ได้แก่ โคฟเวอร์แดนซ์ การแสดงละครสั้น
การตอบปัญหาเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกและการต่อต้านยาเสพติด
การมอบรางวัลการประกวดระบายสี
มอบโดย เซอร์เบอนาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยร้ายของบุหรี่และยาเสพติด
และร่วมกันสร้างเกราะป้องกันให้กับเยาวชนและทุกคนในสังคม
 
3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก🚭 ชมรม TO BE NUMBER ONE