4 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันชาติไทย

กิจกรรมวันชาติไทย วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
**********************************************
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมี ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนเเวนต์ เป็นประธานในพิธี
คณะ ครู และ นักเรียนทุกคน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ใจความว่า
“ การทำความดีนั้นยาก และเห็นผลช้า
แต่จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทน
และจะพอกพูนขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ เพียรพยายามและเพียรพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี ”
**********************************************
ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมสภานักเรียนจิตอาสา
และนักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.
8 ธันวาคม 2566โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์สนามแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ป.4-6