14 มิถุนายน 2567กิจกรรมการฝึกมารยาทไทย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตลอดจนให้ผู้เรียน ฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ที่ถูกต้อง
และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
 
 
14 มิถุนายน 2567นักเรียนชั้น ป.4 เรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพสัตว์น้ำท้องถิ่น
13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู แผนกปฐมวัย