7 มิถุนายน 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน และ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567
งานส่งเสริมความเชื่อ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน
และ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
เพื่อเทิดพระเกียรติดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
และขอพรพระเป็นเจ้า
สำหรับ แมร์กอแร็ตตี ลี อธิการิณีเจ้าคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ ผู้ร่วมงานทุกคน
 
โดยมี คุณพ่อยอแซฟพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
คุณพ่อได้แบ่งปันข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
เรื่อง “ความรักขององค์พระเยซูเจ้า ที่ทรงยอมสละพระองค์เอง
เพื่อแสดงถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา และให้เราปฏิบัติตนตน
ด้วยการรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ และรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง”
 
ทางฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในวันศุกร์ต้นเดือนเป็นประจำในทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างชีวิตภายใน
ด้านความเชื่อความศรัทธาของนักเรียน ให้มีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์
กับองค์พระเจ้ามากยิ่งขึ้น และนำคุณธรรมที่ได้รับไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดี
 
 
การฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว-การเดินสวนสนาม
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การแสดงความเคารพ-การไหว้