วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย

กองเนตรนารี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์เข้าร่วม พิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารีเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือไทย
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง