“๕ ธันวาคม” “วันชาติไทย” “วันพ่อแห่งชาติ”

“๕ ธันวาคม” “วันชาติไทย” “วันพ่อแห่งชาติ”

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
**********************************************
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยของพระองค์
เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนชาวไทย.

ด.ญ.วชิรญาณ์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม และ การประกวด " Kids Stars International 2023 "
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา2565