11 มกราคม 2567 กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน”

วันที่ 11 มกราคม 2567
กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน” วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567
เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านบทเพลงจากภาพยนตร์ไทยและสากล ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มาในธีม Movie Soundtrack
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้มาพบกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนได้ทราบผลการดำเนินของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและต่อสถาบัน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้เรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์ความสุข ความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง และนักเรียน ทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างเสมอมา
สุดท้ายนี้ขอพระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงอำนวยพระพร ให้ทุกท่านมีพละกำลังกาย กำลังใจสร้างสรรค์ สิ่งทีดีงามต่างๆ ให้เกิดขึ้น ในครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป
12 มกราคม 2567 กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน”
20 ธันวาคม 2566พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ