12-13 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

งานอภิบาล ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 
เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก ได้เตรียมจิตใจในเทศกาลมหาพรต
โดยมี เซอร์ราฟาแอล นาโควงศ์ และ คณะครูคาทอลิก
ร่วมแบ่งปันความรู้ในการเตรียมจิตใจเข้าสู่เทศกาลมหาพรต
อย่างมีคุณค่า เพื่อนักเรียนจะได้ใช้ช่วงเวลาแห่งมหาพรต
ในการปฏิบัติกิจศรัทธา กิจเมตตาได้ร่วมส่วนกับพระมหาทรมานขององค์พระเยซูเจ้า
 
ในโอกาสนี้นักเรียนได้เตรียมจิตใจด้วยการรับศีลอภัยบาปอย่างดี
โดยมี คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว และ คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม
เป็นผู้ประกอบพิธี
 
 
14 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3