วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สนามสอบ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
 
12-13 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6