26พฤษภาคม2567การประชุมผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
– ระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ หอประชุม ST.PETER
โดยมี ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยคณะบริหาร และครูประจำชั้น
ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน
และหารือเกี่ยวกับแผนการเรียนการสอนในอนาคต
ภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญดังนี้
– นโยบายการดำเนินการของโรงเรียนและแนวทางการศึกษาใหม่ๆ
– ผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน
– การให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง
– นางสาวประภาศิริ ชาติไทย ผู้ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ “เซนต์ปอลฯ เส้นทางสู่ความสำเร็จ”
🏅🎫– พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครอง ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลาน
เข้าร่วมกิจกรรม LOVE & SHARE
(แบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส)อย่างสม่ำเสมอ
ได้แก่
🌟– ผู้ปกครองของ นางสาวพิมพ์แพรวา ม. 5/1
และเด็กหญิงแพรวแพรวา ป. 5/1 นางอาภาภัทร ลาภวิไล
🌟– ผู้ปกครองของนางสาวธนกร เมืองแมลงภู่ ม. 5/4
นายชลพล เมืองแมลงภู่
🌟– ผู้ปกครองของนางสาวปิยธิดา จิตต์ภักดี ม. 5/1
นางปิยะพร จิตต์ภักดี
โดยมี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เป็นประธานในการมอบ
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นโอกาสที่ผู้ปกครองจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลาน
 
28พฤษภาคม2567การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
25พฤษภาคม2567การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา