28พฤษภาคม2567การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
เรื่อง การส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอศรีราชา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ Convention Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี
นำโดย
นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ประธานในงาน
เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา
นางณัฐชา ทองสดายุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
พ.ต.อ.สุรกิจ อินอ่ำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา
และ นางอภิรดี บุญสม ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา
——————————————————
ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
เรื่อง การส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอศรีราชา
โรงเรียนในอำเภอศรีราชา ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย MOU ช่วยดูแลสวัสดิภาพพฤติกรรมนักเรียน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
จึงได้เข้าปรึกษาหารือ กับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา
ตามแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา
โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับการปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ
เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ตามนโยบายความปลอดภัย
ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แม้ขณะที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา สถานที่สาธารณะ
หรือมาใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา
——————————————————
จึงได้ตกลงที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการดูแลนักเรียนร่วมกันทั้ง 7 ภาคี ร่วมกัน เพื่อวางแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลนักเรียนนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนดาราสมุทร
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนศรีราชา
และโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
เพื่อเป็นการช่วยกันดูแลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในที่สาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเพื่อการดูแลความปลอดภัยของเยาวชนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา และภาคี จึงร่วมลงนามความร่วมมือ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คณะผู้ปกครอง และสาธารณชนต่อไป
 
30 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดกองเนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
26พฤษภาคม2567การประชุมผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษา