24-25 มิถุนายน 2567 การรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงาน DEPA

รับมอบอุปกรณ์การเรียน
จากโครงการ “Coding for better life
สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย”
จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะดิจิทัล
และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การกราบผู้ใหญ่

กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การกราบผู้ใหญ่
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย

21 มิถุนายน 2567 การทดสอบวัดความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ CEFR

การทดสอบวัดความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน CEFR โดยสถาบันสอนภาษา
iStudy Education Language School

14 มิถุนายน 2567นักเรียนชั้น ป.4 เรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพสัตว์น้ำท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
นักเรียนชั้น ป.4 เรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพ
สัตว์ทะเลท้องถิ่น(กุ้งกับปลาทู)

14 มิถุนายน 2567กิจกรรมการฝึกมารยาทไทย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตลอดจนให้ผู้เรียน ฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ที่ถูกต้อง
และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

13 มิถุนายน 2567พิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567

⚜️พิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES⚜️
ประจำปีการศึกษา 2567
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดพิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567

13 มิถุนายน 2567พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

⚜️พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน⚜️
📝ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
💫แผนงานจัดรับวุฒิบัตรนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2567

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ภายใต้แนวคิด “ระลึกพระคุณครู เคารพเชิดชู กตัญญูกตเวทิตา”

1 2 3 4 5 8