🎊🎊🎊ขอแสดงความยินดี🎊🎊🎊 กับเส้นทางสู่การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับเส้นทางสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563