หลักแห่งชีวิต

ปัญหาของผู้คนในยุคปัจจุบันก็คือ การใช้ชีวิตอย่างไร้หลักการและจุดหมายเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจึงพบว่าที่ผ่านมาไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้เลย บทความนี้จึงขอเสนอหลักแห่งชีวิต 4 หลัก ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือ “ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข” โดยดร.สนองวรอุไร