สารคดีรูปภาพจากกิจกรรมนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์ เรื่อง ข้าว

สารคดีรูปภาพจากกิจกรรมนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์ แผนกปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เรื่อง ข้าว มาดูกันว่าข้าวที่พวกเรารับประทานเป็นมาอย่างไร

ที่มาของกิจกรรมนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์ ระดับปฐมวัย 

 กิจกรรมนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์ ระดับปฐมวัย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักอนุรักษ์พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้เด็กได้เรียนรู้การปลูกข้าวด้วยตนเอง เรียนรู้จากการลงมือทำ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ การปลูกข้าวเป็นการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ พระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องข้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ชาวไทยได้สืบทอดการทำนาเพื่อปลูกข้าวมาตั้งแต่โบราณ ดำเนินชีวิตตามพระราชปณิธานแบบพอเพียงจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เซอร์เทเรซา ทองล้วน แดงเดช ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบพันธุ์ข้าว และเป็นวิทยากรพิเศษร่วมกับเซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง แบ่งปันองค์ความรู้การปลูกข้าวแก่เด็กๆ เพื่อดำเนินโครงการนี้ด้วย

เทคนิคการบันทึกหน้าจอด้วย iOS (คุณสมบัติใหม่ใน iOS 11)
ข้อมูล G-Suite for Education สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย