มาดูหนูๆ ชั้นปฐมวัยดำนากัน!

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย "เรียนรู้การดำนาปลูกข้าวด้วยประสบการณ์จริง"

การปลูกข้าวเป็นการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ พระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องข้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ชาวไทยได้สืบทอดการทำนาเพื่อปลูกข้าวมาตั้งแต่โบราณ ดำเนินชีวิตตามพระราชปณิธานแบบพอเพียงจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้เซอร์เทเรซา ทองล้วน แดงเดช ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบพันธุ์ข้าว และเป็นวิทยากรพิเศษร่วมกับเซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง แบ่งปันองค์ความรู้การปลูกข้าวแก่เด็กๆ นอกจากนั้น คุณลุงเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ดำเนินโครงการนี้ด้วย

[TheChamp-FB-Comments title="comments"]

100 ปีธงไตรรงค์
แนะนำ G-Suite ให้เรื่องเรียน, เรื่องเล่น, เรื่องงานเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม