Back to School 2018

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ในปีการศึกษา 2561 นี้ทางโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้งการเรียนการสอน และอาคารสถานที่

บรรยากาศกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรครูคาทอลิก

เมื่อวันที่ 7-10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์นำโดย เซอร์เทเรซา แดงเดช และ เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง ได้เดินทางไปเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านสแตลามาริส  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นร. ชั้นม. 6

ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่าน คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ

คนเก่งเซนต์ปอลจาก ASIAN ROLLER SPORTS EXPERTS COUNCIL’S COMMITTEE

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เด็กหญิงมารีน อูเอโนะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และเด็กหญิงธนวรรณ พุ่มเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 เข้าร่วมการแข่งขัน ASIAN ROLLER SPORTS EXPERTS COUNCIL’S COMMITTEE รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ(องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์)

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ(องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์) 25 มกราคม 2561

การอบรม พัฒนาบุคลากรครู เรื่อง “การทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง

การอบรม พัฒนาบุคลากรครู ระดับขั้นพื้นฐาน หัวข้อเรื่อง “การทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง” พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีกตัญญุตาบูชาครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” และ พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35…”LUCIANA”..

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีกตัญญุตาบูชาครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” และ พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35…”LUCIANA”..

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรม “กีฬาวันเด็กแห่งชาติ” ระดับชั้นปฐมวัย   “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” คำขวัญวันเด็กประจำปี 2561  ภายในงานมีความสนุกสนานจากเกมต่างๆ ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง และรับมอบเหรียญรางวัล และ ของรางวัลมากมาย ณ อาคาร QUEEN OF PEACE<

1 2 3 4 7